Marjan Beeker aanbestedingsjurist

SINDS 1995
Marjan Beeker aanbestedingsjurist

KERNWAARDEN

Deskundig
Integer
Kritisch
Objectief
Pragmatisch

• praktische en bruikbare adviezen
• opstellen of screenen van aanbestedingsdocumenten
• juridische ondersteuning van het aanbestedingsteam
• kwaliteitsverbetering ter verdere professionalisering van de inkoopafdeling.

Voornoemde werkzaamheden worden uitgevoerd in opdracht van en ten behoeve van aanbestedende diensten.

Marjan Beeker

Marjan Beeker

Curriculum Vitae

Personalia

Naam: Mr M.J.G.M. (Marjan) Beeker LL.M
Bedrijf: Marjan Beeker aanbestedingsjurist ofwel MB aanbestedingsjurist
M: +31(0)651645766
E: mb@marjanbeeker.nl
W: www.marjanbeeker.nl
KvK: 14108830

Werkervaring

April 2006 – heden: MB aanbestedingsjurist
Eigenaar van het bedrijf Marjan Beeker aanbestedingsjurist ofwel MB aanbestedingsjurist te Venlo.
Werkzaamheden: het verstrekken van praktische en bruikbare adviezen op het gebied van het (Europees) aanbestedingsrecht, het opstellen of screenen van aanbestedingsdocumenten, het juridisch ondersteunen van de projectmanager, contractmanager of inkoopadviseur en het initiëren en organiseren van aanbestedingsrechtelijke kwaliteitsverbeteringen ter verdere professionalisering van de inkoopafdeling.
Voornoemde werkzaamheden worden uitgevoerd in opdracht van en ten behoeve van aanbestedende diensten, waaronder het Openbaar Ministerie onderdeel DVOM en het onderdeel Het Parket CVOM, het Ministerie van Defensie onderdeel CDC, Provincie Limburg en de Gemeente Alkmaar. Uitgangspunt bij het verrichten van de dienstverlening is steeds dat de nationale of Europese aanbestedingsprocedure rechtmatig en doelmatig verloopt.

Februari 2001 - april 2006: Corvers Procurement Services B.V
Legal consultant bij Corvers Procurement Services B.V. te ’s-Hertogenbosch.
Werkzaamheden: juridische begeleiding, - ondersteuning, en – advisering van aanbestedende diensten op het gebied van het (Europees) aanbestedingsrecht.

Januari 2000 - februari 2001: Heerema Marine Contractors Nederland B.V.
Legal Counsel bij de afdeling Legal van Heerema Marine Contractors Nederland B.V. te Leiden.
Werkzaamheden: het beoordelen van (inter)nationale contracten voor transport & installatie van olieplatforms en het onderhandelen hierover met de verschillende opdrachtgevers. Daarnaast juridische advisering en ondersteuning van de diverse interne afdelingen, met name op het gebied van het contractenrecht.

September 1995 – januari 2000: Korps landelijke politiediensten
Jurist bij de afdeling Financieel & Economische Zaken van de Korpsstaf van het Korps landelijke politiediensten te Driebergen.
Werkzaamheden: juridische begeleiding, - advisering, en – ondersteuning van (Europese) aanbestedingstrajecten. Tevens het opstellen van diverse contracten voor de interne divisies en afdelingen. Daarnaast andere juridische werkzaamheden, zoals het beantwoorden van Kamervragen, het begeleiden van de landsadvocaat bij juridische geschillen, het opstellen van regelgeving en het deelnemen aan diverse werkgroepen van het Ministerie van Justitie.

November 1994 – september 1995: EG-adviescentrum Zuid Nederland
Adviseur bij het EG-adviescentrum Zuid-Nederland te ’s-Hertogenbosch.
Werkzaamheden: het informeren en adviseren van het midden- en kleinbedrijf op het gebied van Europees recht, met name op het gebied van Europese aanbestedingen

Juni 1994 – November 1994: Foundation for European Studies
Freelance onderzoeker en adviseur voor de Foundation for European Studies te Brussel.
Werkzaamheden: Een onderzoek naar de wederzijdse erkenning van diploma’s van het NUFFIC (Netherlands organization for international cooperation in higher education). Dit onderzoek is voltooid en neergelegd in twee afzonderlijke rapporten. Eén rapport weergeeft de situatie voor de relatie tussen de Europese Unie en Polen, het andere rapport weergeeft de situatie tussen de Europese Unie en Hongarije. De resultaten van het onderzoek zijn tevens voorgedragen tijdens het seminar “Free movement of professionals and te mutual recognition of diploma’s” te Brussel (5-7 december 1994).

September 1993 – januari 1994: Gemeente Maastricht
Medewerker bij de afdeling Bouwen en Wonen van de Dienst Stadsontwikkeling en Grondzaken van de gemeente Maastricht.
Werkzaamheden: beoordelen van bezwaarschriften en het notuleren bij hoorzittingen.

Opleidingen

2008 Grotius Academie
Specialisatieopleiding Europees & Nederlands Aanbestedingsrecht

1992-1993 Rijksuniversiteit Limburg te Maastricht
Magister Iuris Communis programme (postdoctorale opleiding voor Master of European and Comparative Law)
Thesis: The development on the recognition of foreign companies within the European Community. A comparative study according to Dutch and German Law.

1987-1992 Rijksuniversiteit Limburg te Maastricht
Nederlands recht
Specialisatie: handels- en ondernemingsrecht
Scriptie: Tegenstrijdig belang binnen de B.V. en de N.V.

1981-1987 Thomascollege te Venlo
Atheneum A

Publikaties

 • Een nieuwe Europese aanbestedingsrichtlijn voor de klassieke sectoren, Werkgroep ‘Wetgevend pakket’ van de Nederlandse Vereniging voor Aanbestedingsrecht (NVvA), Sdu uitgevers 2007. Bijdrage aan Hoofdstuk 6 ‘Raamovereenkomsten’.
 • Tendernieuwsbrief, maart 2006 (nr. 2), Uitsluitingsgronden in het Bao.
 • Tendernieuwsbrief, maart 2005 (nr. 2), Eigenverklaring versus officiële verklaringen bij uitsluitingsgronden.
 • Tijdschrift Aanbestedingsrecht, november 2004, Beleidsregels BIBOB, p. 58-65, Sdu uitgevers.
 • Praktisch Informaticarecht, Mr. F.A.M. van der Klaauw-Koops en Mr. S.F.M. Corvers, derde druk 2002. Mede-auteur van Hoofdstuk 2 ‘ Europees gemeenschapsrecht en ICT’.
 • Schriftelijke cursus Europees aanbesteden in de praktijk, uitgebracht door IMF. Auteurs: C.J.G.M. Bartels en M.J.G.M. Beeker (2002-2005).
 • Schriftelijke cursus Europees aanbesteden in de nutssector, uitgebracht door IMF. Auteurs: C.J.G.M. Bartels en M.J.G.M. Beeker (2002-2005).

Lidmaatschap

 • Sinds 2001 lid van de Nederlandse Vereniging voor Aanbestedingsrecht (NVvA).

Referenties

Ministerie van Defensie – CDC

Sinds medio 2013 is Marjan Beeker werkzaam voor de afdeling Facilitair en Logistiek van het Commando DienstenCentra van het Ministerie van Defensie. De werkzaamheden richten zich op:

 • het aanbestedingsrechtelijk ondersteunen van de inkoopmanagers en projectinkopers;
 • het verder professionaliseren van de afdeling op basis van een kwaliteitsverbeterplan;
 • het zelfstandig uitvoeren van diverse Europese aanbestedingen.

Provincie Limburg

Sinds medio 2013 is Marjan Beeker op afroep werkzaam voor de Provincie Limburg. De werkzaamheden richten zich voornamelijk op het aanbestedingsrechtelijk ondersteunen van het cluster Juridische Zaken & Inkoop middels het reviewen van aanbestedingsdocumenten, het adviseren bij aanbestedingsvraagstukken en het geven van in company trainingen.

Openbaar Ministerie – Het Parket CVOM

Sinds 2002 adviseert, begeleidt en ondersteunt Marjan Beeker de projectmanagers en contractmanager van de afdeling Bedrijfsvoering van het Parket Centrale Verwerking Openbaar Ministerie (CVOM). Het Parket CVOM maakt deel uit van het Openbaar Ministerie en had tot 1 januari 2010 de naam ‘Bureau Verkeershandhaving Openbaar Ministerie (BVOM)’ en tot 1 januari 2015 ‘Landelijk Parket Team Verkeer’.
De juridische advisering, begeleiding en ondersteuning ziet toe op diverse aanbestedingsrechtelijke en civielrechtelijke vraagstukken bij uiteenlopende inkooptrajecten en bij diverse overeenkomsten in uitvoering. Daarnaast zijn sinds 2002 uiteenlopende Europese aanbestedingen op het gebied van verkeershandhaving intensief juridisch begeleid door Marjan Beeker.

Openbaar Ministerie - DVOM

Sinds 2006 adviseert, begeleidt en ondersteunt Marjan Beeker de afdeling Inkoop en de contractmanagers van de Dienstverleningsorganisatie van het Openbaar Ministerie (DVOM). Deze dienstverlening ziet met name toe op het juridisch beoordelen (second opinion) van door de afdeling Inkoop opgestelde aanbestedingsdocumenten en het opstellen van contracten. Daarnaast wordt op uiteenlopende vraagstukken op ‘ad hoc basis’ juridisch advies verleend. Van 2010 tot en met 2012 heeft Marjan Beeker twee Europese aanbesteding op het gebied van ICT Sourcing intensief juridisch begeleid in de rol van aanbestedingsjurist binnen de projectteams.

Gemeente Alkmaar

Sinds 2006 adviseert, begeleidt en ondersteunt Marjan Beeker het Centraal Inkoopbureau van de gemeente Alkmaar. Na een intensieve ondersteuning middels het ontwikkelen van model aanbestedingsdocumenten, algemene inkoopvoorwaarden en ICT- inkoopvoorwaarden wordt inmiddels op ‘ad hoc basis’ juridisch advies verleend op uiteenlopende aanbestedingsrechtelijke vraagstukken bij diverse projecten.

Stichting ICTU

Van 2005 tot en met 2009 heeft Marjan Beeker verschillende Programmabureau’s van Stichting ICTU intensief geadviseerd, begeleid en ondersteund bij divers Europese aanbestedingen. De dienstverlening ten behoeve van Stichting ICTU kenmerkt zich als zeer intensief en in nauwe samenwerking met de projectleider en de bedrijfsjurist.

Stichting Bevolkingsonderzoek Borstkanker Zuidwest Nederland (SBBZWN)

Van eind 2008 tot en met het eerste kwartaal van 2009 heeft Marjan Beeker de aanbesteding van de 2B-dienst voor radiologische dienstverlening intensief en naar tevredenheid juridisch begeleid.

Zorgverzekeraar VGZ

In 2006 en 2007 is Marjan Beeker ingehuurd voor het voeren van de projectleiding en het geven van juridisch advies met betrekking tot de Europese aanbesteding voor de levering van Infuuspompen en voor de aanbesteding van sondevoeding en sondevoedingspompen.

Op verzoek kan nadere informatie worden gegeven over de werkzaamheden die ten behoeve van bovenstaande referenties zijn verricht en kan desgewenst de naam van de referent en de contactgegevens worden verstrekt.

Algemene voorwaarden – Marjan Beeker

(versie oktober 2015)

1. Toepasselijkheid

1.1

Voor zover schriftelijk niet anders is overeengekomen, maken de Algemene voorwaarden – Marjan Beeker (versie juni 2015), hierna te noemen “Algemene voorwaarden” onderdeel uit van alle overeenkomsten, die tussen Opdrachtgever en Marjan Beeker (hierna te noemen: “Opdrachtnemer”) worden gesloten met betrekking tot het verlenen van juridische adviesdiensten (hierna te noemen: “Diensten”).

1.2

Wijzigingen van deze Algemene voorwaarden of aanvullingen daarop zijn slechts geldig voor zover expliciet schriftelijk overeengekomen tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever.

1.3

De door Opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden zijn niet van toepassing tenzij deze door Opdrachtnemer uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard als onderdeel van de overeenkomst.

1.4

Indien enige bepaling van deze Algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van kracht blijven en heeft zulks geen enkele invloed op de andere bepalingen van de overeenkomst. Partijen zullen in dat geval zo spoedig mogelijk met elkaar in overleg treden, teneinde tot een oplossing te komen welke past in de geest van de overeenkomst en zoveel mogelijk aansluit bij het doel en de strekking van de nietige of vernietigde bepaling.

2. De Overeenkomst

2.1

Van een overeenkomst tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer is sprake: - ingeval van schriftelijke acceptatie door Opdrachtgever van een door Opdrachtnemer uitgebrachte offerte; dan wel, - door ondertekening van contractuele voorwaarden die Opdrachtgever en Opdrachtnemer onderling zijn overeengekomen.

2.2

De omvang van de overeenkomst wordt bepaald door de daarin omschreven Diensten, de overeengekomen tarieven en duur van de overeenkomst.

2.3

De omschrijving alsmede de uitvoering van de Diensten is gebaseerd op de informatie die Opdrachtnemer van Opdrachtgever heeft gekregen.

3. Garantie

3.1

Opdrachtnemer garandeert dat de door of namens haar te verlenen Diensten vanuit een professionele onafhankelijke instelling op vakbekwame wijze zullen worden uitgevoerd.

3.2

Opdrachtgever garandeert dat hij aan Opdrachtnemer alle voor de uitvoering van de Diensten noodzakelijke informatie verstrekt en medewerking verleent.

4. Tarieven

4.1

Opdrachtnemer zal de overeengekomen Diensten, op basis van nacalculatie tegen de in de overeenkomst overeengekomen tarieven uitvoeren, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is bepaald.

4.2

Tenzij anders is vermeld in de overeenkomst, zijn alle door Opdrachtnemer genoemde tarieven en bedragen exclusief reiskosten en exclusief omzetbelasting.

4.3

Indien op verzoek van Opdrachtgever door Opdrachtnemer zo nodig specialistische werkzaamheden in onderaanneming of aan derden moeten worden uitbesteed is er evenwel sprake van mogelijk afwijkende tarieven. Indien een dergelijke uitbesteding aan de orde is, worden daarover vooraf aparte (prijs)afspraken gemaakt tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer.

4.4

In verband met de uitvoering van de door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer opgedragen werkzaamheden zal Opdrachtgever aan Opdrachtnemer verschuldigd zijn een bedrag dat wordt vastgesteld door vermenigvuldiging van de door Opdrachtnemer werkelijk bestede uren met de overeengekomen tarieven, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is bepaald.

4.5

Alle tarieven kunnen eenmaal per kalenderjaar door Opdrachtnemer worden verhoogd met een percentage van maximaal 3%. Een dergelijke verhoging dient uiterlijk vóór 1 december van het betreffende kalenderjaar aan Opdrachtgever schriftelijk bekend te worden gemaakt en zal dan gelden met ingang van 1 januari van het nieuwe kalenderjaar.

5. Facturering en betaling

5.1

Facturering geschiedt maandelijks achteraf met daarin opgenomen een specificatie van de door Opdrachtnemer verrichte Diensten.

5.2

Opdrachtgever zal bij vermoeden van inhoudelijke onjuistheden in een door Opdrachtnemer gestuurde factuur binnen 10 kalenderdagen na ontvangst hierover in overleg treden met Opdrachtnemer.

5.3

Opdrachtgever zal de door hem op basis van de overeenkomst verschuldigde bedragen binnen 30 kalenderdagen na ontvangst van de betreffende factuur aan Opdrachtnemer betalen.

5.4

Overschrijding van een betalingstermijn of niet-betaling door Opdrachtgever van een factuur, op grond van vermoede inhoudelijke onjuistheid van de factuur, geeft Opdrachtnemer nimmer het recht de overeenkomst dan wel de overeengekomen Diensten op te schorten.

6. Meerwerk

6.1

Er is sprake van meerwerk indien door additionele wensen van Opdrachtgever de oorspronkelijk overeengekomen Diensten worden verzwaard of uitgebreid.

6.2

Opdrachtnemer zal pas uitvoering geven aan het meerwerk nadat met Opdrachtgever overeenstemming is bereikt over de uit te voeren werkzaamheden en daarbij behorende kosten.

7. Geheimhouding

7.1

Zowel Opdrachtnemer als Opdrachtgever zullen strikte vertrouwelijkheid in acht nemen ten aanzien van de informatie over elkaars organisatie, de werking van apparatuur, systemen, bestanden en programmatuur.

7.2

Opdrachtnemer zal bovendien strikte geheimhouding in acht nemen van alle informatie die door Opdrachtgever is aangemerkt als vertrouwelijk of waarvan Opdrachtnemer het vertrouwelijk karakter behoort de veronderstellen. De informatie en gegevensdragers van Opdrachtgever welke Opdrachtnemer ter beschikking staan, zal zij niet aan derden ter beschikking stellen zonder voorafgaande toestemming van Opdrachtgever.

7.3

Opdrachtnemer zal de eventueel bij de uitvoering van de overeenkomst door haar ingeschakelde derden, verplichten de in dit artikel opgenomen geheimhoudingsbepalingen na te leven.

8. Aansprakelijkheid en wanprestatie

8.1

Indien één der partijen tekortschiet in de nakoming van een of meer van de uit deze Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen, zal de andere partij hem deswege in gebreke stellen tenzij nakoming van de betreffende verplichtingen reeds blijvend onmogelijk is, in welk geval de nalatige partij onmiddellijk in gebreke is. De ingebrekestelling geschiedt schriftelijk waarbij de nalatige partij een redelijke termijn wordt gegund om alsnog de betreffende verplichtingen na te komen. Deze termijn heeft het karakter van een fatale termijn.

8.2

Opdrachtnemer is aansprakelijk voor tekortkomingen in de uitvoering van de overeenkomst, voor zover deze het gevolg zijn van fouten (nalatigheden, verzuimen, onachtzaamheden e.d.) gemaakt bij het verrichten van de Diensten. De aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door tekortkomingen van Opdrachtnemer wordt beperkt tot het laagste van de volgende twee bedragen: - het totaal van de factuurbedragen over de laatste zes maanden; of - het bedrag van 50.000 euro. Eventuele aanspraken van Opdrachtgever in hier bedoelde zin dienen onverwijld na het ontdekken van de schade te zijn ingediend, bij gebreke waarvan de Opdrachtgever zijn rechten heeft verwerkt.

9. Eigendomsrechten en kopierechten

9.1

Opdrachtnemer en Opdrachtnemer verkrijgen ieder het intellectuele eigendomsrecht (waaronder het auteursrecht) en het kopierecht van alle door Opdrachtnemer bij Opdrachtgever toegepaste c.q. op maat ontwikkelde methoden, -modellen en -producten en alle door Opdrachtnemer ten behoeve van Opdrachtgever opgestelde adviezen, rapporten en overige documenten.

9.2

In het geval voor de start van de uitvoering van bepaalde werkzaamheden blijkt dat er zeer specifiek voor Opdrachtgever methoden, modellen of producten moeten worden ontwikkeld, worden bij de aanvaarding van deze werkzaamheden aparte afspraken gemaakt over het intellectueel eigendomsrecht en het kopierecht.

10. Overdracht van rechten en verplichtingen en onderaanneming

10.1

Opdrachtnemer is niet gerechtigd de rechten en verplichtingen uit de overeenkomst zonder schriftelijke toestemming van Opdrachtgever geheel of gedeeltelijk aan een derde over te dragen. Deze toestemming zal niet zonder redelijke grond worden geweigerd; Opdrachtgever is gerechtigd aan het verlenen van deze toestemming voorwaarden te verbinden.

10.2

Indien Opdrachtnemer bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik wil maken van de diensten van derden, hetzij in onderaanneming hetzij door tijdelijke inhuur, dan zal zij daartoe slechts bevoegd zijn na daartoe verkregen schriftelijke goedkeuring van Opdrachtgever, welke goedkeuring niet zonder redelijke grond zal worden onthouden. Bij het verlenen van goedkeuring als in dit lid bedoeld, is Opdrachtgever gerechtigd aan de goedkeuring voorwaarden te verbinden c.q. deze in tijd te beperken. De door Opdrachtgever gegeven toestemming laat onverlet de verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid van Opdrachtnemer voor de nakoming van de krachtens de overeenkomst op haar rustende verplichtingen.

11. Overmacht

11.1

Een tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst kan niet aan partijen worden toegerekend indien sprake is van overmacht. Ingeval van overmacht ontstaat geen recht op schadevergoeding.

11.2

Indien één der partijen gedurende een periode van meer dan 30 kalenderdagen als gevolg van overmacht in gebreke is ten aanzien van zijn verplichtingen voortkomende uit de overeenkomst, heeft de andere partij het recht de overeenkomst middels een aangetekend schrijven en met onmiddellijke ingang zonder rechterlijke tussenkomst te beëindigen, zonder dat daardoor enig recht op schadevergoeding ontstaat.

11.3

Onder overmacht zijn begrepen alle omstandigheden waardoor partijen tijdelijk (langer dan 30 kalenderdagen) of blijvend niet in staat zijn aan hun verplichtingen te voldoen zoals: brand, langdurige ziekte, langdurige stroomuitval, storingen in het digitale netwerk.

12. Ontbinding van de overeenkomst

12.1

Ieder der partijen is gerechtigd de overeenkomst door middel van een aangetekend schrijven zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden indien:
a. de andere partij na een ingebrekestelling, stellende een redelijke termijn, toerekenbaar tekort blijft komen in de nakoming van zijn verplichtingen;
b. de andere partij bij vonnis in staat van faillissement is verklaard of in surseance van betaling verkeert;
c. één der partijen voor of bij de totstandkoming van de overeenkomst onjuiste of onvolledige opgave heeft gedaan of laten doen, of haar bekende feiten of omstandigheden heeft verzwegen, voor zover deze onjuistheid, onvolledigheid of verzwijging van dien aard is, dat de andere partij de overeenkomst niet of niet onder dezelfde voorwaarden zou hebben gesloten, als zij de ware staat van zaken had gekend.

12.2

Opdrachtnemer is niet gehouden tot vergoeding van enige schade in het geval de overeenkomst wordt beëindigd op de wijze als bedoeld in het vorige lid. Opdrachtnemer heeft recht op vergoeding van de door haar aantoonbaar geleden schade welke zij lijdt ingeval van ontbinding als bedoeld in lid 1 sub a en c.

13. Toepasselijk recht, geschillen

13.1

Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

13.2

Alle geschillen in verband met de overeenkomst worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement van Opdrachtnemer’s plaats van vestiging, tenzij partijen een andere vorm van geschillenbeslechting (bijvoorbeeld mediation) overeenkomen.

Contactinformatie

Marjan Beeker aanbestedingsjurist

Kaldenkerkerweg 20
5913 AE Venlo
Nederland
M: +31 (0)6-51645766
E: info@marjanbeeker.nl
KvK Venlo:14108830